International projects

19 Comments

 1. Reply

  Popis:
  V rámci návaznosti na mezinárodní spolupráci byl podán dne 8. 4. 2015 návrh projektu v rámci výzvy “Visegrad V4- Japonsko” Title: New Processing Routes for Ultrafine Grained Metals with Strength and Ductility. Reg.číslo: V4J-UFGMETAL. Spoluřešiteli projektu jsou: prof. Malgorzata Lewandowska (Polsko), prof. Nobuhiro Tsuji (Japonsko), prof. Gyorgy Krallics (Maďarsko), prof. Stanislav Rusz (ČR).

  Podstata projektu:
  Ultrajemné zrnitá (UFG) materiály se střední velikostí zrn menší než 1 mikrometr jsou jedním z nejvíce perspektivní skupin materiálu ve strojních aplikacích. Mají velmi vysokou mechanickou pevnost, často vyšší o činitel 2 nebo 3, ve srovnání s protějšky mikrokrystalickými, což je činí atraktivní v souvislosti se snižováním hmotnosti. Vzhledem ke své vysoké pevnosti, součásti vyrobeny z nich jsou mnohem lehčí. Hlavní nedostatky v této oblasti patří omezená tvárnost a nedostatek průmyslově příslušných technologií pro jejich výrobu. Byl navrženo konsorcium skládající se ze 4 institucí zastupujících Polsko, Japonsko, Maďarsko a Českou republiku. Řešitelé projektu mají již velké úspěchy v oblasti UFG materiálů, a souhlasili, aby byl proveden ambiciózní výzkumný program aby přispěli svými znalostmi a zkušenostmi k dalšímu technologického rozvoji v této oblasti. Na technologické úrovni je projekt zaměřen na rozvoj nových inovačních konceptů pro zjemnění zrna a produkci UFG materiálů, které mají velmi vysokou pevnost v kombinaci s dostatečnou tažností pro další formování. Na vědecké úrovni je cílem projektu objasnění strukturních vlastností s korelaci UFG materiálů, které umožňují kombinovat vysokou pevnost a dobrou tažnost (tvárnost). V rámci projektu budou rozvinuté 4 technologie, tj. kumulativní ECAP, návrh termomechanických řízených procesů, kombinace vícenásobného kování a plošného tváření a nového konceptu tvářecího nástroje – tzv. ECAP + TE (ECAP nástroj s vestavěným-šroubovice vodorovný kanál). Všechny tyto technologie byly vybrány s ohledem na jejich rozšiřitelnost a případné použití v průmyslovém měřítku

  Objective:
  Short introduction:
  Ultrafine grained (UFG) materials with mean grain sizes smaller than 1 m are one of the most prospective groups of material in construction applications. They feature very high mechanical strength, frequently higher by a factor of 2 or 3 compared to microcrystalline counterparts, which makes them attractive in the context of weight reduction. Due to their high strength, the components fabricated out of them are much lighter. The major drawbacks in this field include limited ductility and the lack of industrially relevant technologies for their production. To face these problems, the consortium consisting of 4 institutions representing Poland, Japan, Hungary and Czech Republic, has been formed. The institutions and the scientists have already great achievements in the field of UFG materials and agreed to undertake an ambitious research programme to advance basic knowledge and technological development. At technological level, the project aims at development of new innovative concepts for grain refinement and production of UFG materials possessing very high strength combined with the ductility sufficient for further forming. At scientific level, the project goal is to clarify the structure-property correlation of the UFG materials that enable to combine high strength and large ductility (formability). Within the project 4 technologies will be developed, i.e. incremental ECAP, a novel thermomechanically controlled processes, a combination of multiple forging and flat rolling techniques and a new concept of the forming tool – called ECAP + TE (ECAP tool with built-helix in the horizontal channel). All these technologies were selected taking into account their scalability and possible application at industrial scale.

 2. Reply

  Cíl:
  Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji DT1 – Mezinárodní výzkumné týmy,
  č. projektu RRC/05/2013
  Spolupráce mezi významnými vědeckými pracovníky, navázané v rámci projektu ESF “Tvorba mezinárodního vědeckého týmu a zapojování do vědeckých sítí v oblasti nanotechnologií a nekonvenčního tváření materiálu” pokračovaly ve výše uvedeném projektu. Vědecký tým byl rozšířen o prof. Eugeniusza Hadasika s Politechniky Slaske v Katowicích, prof. Tomasza Tańskiego z Politechniky Slaske v Gliwicích, prof. Romane Śliwa z Politechniki Rzeszowskiej a Dr. Hanny Wiśniewska-Weinert – ředitelkou významné výzkumné organizace INOP Poznań.
  V rámci projektu proběhly semináře na Politechnice Slaske v Katowicích ve dnech 25-26.4.2014, dále ve dnech 17.-19.6.2014, 9.-10. 10.2014 a 11.-13.11.2014 na VŠB – TU Ostrava. Na seminářích byly prezentovány nové poznatky z oblasti metod vývoje UFG struktury, uvedené praktické zkušenosti z jejich aplikace ve strojírenství, automobilovém průmyslu a v lékařství (implantáty, kostní náhrady apod.). Seminářů se zúčastnili jak pedagogové, tak zejména doktorandi a studenti vyšších ročníků fakulty strojní. Prezentace přispěly k rozšíření jejich poznatků o v současné době stále širším vývoji a uplatňováním UFG a nano kovových materiálů v praxi.

  Objective:
  Support for science and research in the Region DT1 – International research teams
  no. Project RRC / 05/2013
  Cooperation between leading researchers, established within the ESF project “Creation of an international team of scientists and participation in scientific networks in the sphere of nanotechnology and unconventional forming materialsl” continued in the above project. The scientific team was extended by prof. Eugeniusz Hadasika with Politechnika Śląska in Katowice, prof. Tomasz Tańskiego from Politechnika Śląska in Gliwice, prof. Romane Śliwa of Politechniki Rzeszowskiej and Dr. Hanny Wiśniewska-Weinert – Director of major research organizations INOP Poznań.
  The project held seminars on Politechnice Slaski in Katowice on 25-26.4.2014, also on 17 and 19 June 2014, 9 to 10 10.2014 and 11 to 13 November 2014 at the VSB – TU Ostrava. At the seminars we were presented new findings in the field of development methods UFG structures above practical experience of their application in mechanical engineering, automotive and medicine (implants, bone substitutes, etc.). The seminars were attended by both teachers and especially graduate students and senior students of the Faculty of Mechanical Engineering. Presentation contributed to expanding their knowledge ov currently still wider development and application of UFG and nano metal materials in practice.

 3. Reply

  Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji DT1 – Mezinárodní výzkumné týmy,
  č. projektu RRC/05/2013
  Pokračováním spolupráce mezi významnými vědeckými pracovníky, navázané v rámci projektu odborníky,které byly

 4. Reply

  ERA Chairs
  http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-widespread-2014-2.html
  Main Pillar: Spreading excellence and widening participation

  Objective:
  Outstanding researchers can have a decisive and positive impact on the culture and performance of research institutions. Yet issues such as the availability of research funding, institutional rigidities and access to resources can hamper the mobility of such leaders to promising institutions, particularly in low performing Member States and regions. ERA Chairs actions will address the specific challenge to create the appropriate conditions and opportunities for high quality researchers and research managers to move and engage with willing institutions to improve the excellence of their research and thereby modify their research and innovation landscape.

  Scope: The ERA Chairs actions will support universities or other eligible research organisations[1] to attract and maintain high quality human resources and implement the structural changes necessary to achieve excellence on a sustainable basis. An ERA Chair holder should be an outstanding researcher and research manager in the given field of research, with a proven record of effective leadership. They should establish their own team and help the research organisation to significantly improve its research performance and to be more successful in obtaining competitive funding.

  Research organisations interested in establishing an ERA Chair shall submit a proposal aimed at facilitating structural change in the institution and ensuring that the conditions are in place to foster excellent research. This should include arrangements for compliance with ERA priorities[2] including the European Charter for Researchers & Code of Conduct for the Recruitment of Researchers[3], better use of the installed research capacity (in particular of EU co-funded research infrastructures & facilities) and/or a description of the necessary investments in facilities and infrastructures. For the latter, interactions with national or regional authorities and other stakeholders to coordinate actions and mobilise support, including, where relevant, from European Structural and Investment Funds, are a must.

  The ERA Chairs may be in any domains of research and innovation addressed under the Treaty, but are expected to be in line with relevant regional and national strategies for smart specialisation. The Chair should have a full-time position within the organisation/university, professor or similar, that will allow her/him to freely apply for research funding in order to raise the level of research excellence of the team and the institution. The appointment of an ERA Chair holder must follow an open and merit-based recruitment process, and will be subject to monitoring by the European Commission. The appointment will be undertaken by the host institution at the beginning of the action. The position of the ERA Chair holder must be open to all EU and non-EU nationals.

  The grant will cover the appointment of the ERA Chair holder and a number of team members and will also provide a contribution towards measures aimed at facilitating structural changes in the institution, for a maximum period of five years. Hence, the grant is not a measure to fund research per se.

  The Commission considers that proposals requesting a contribution from the EU of EUR 2.5 million, would allow this specific challenge to be addressed appropriately. Nonetheless, this does not preclude submission and selection of proposals requesting lower amounts.

  Deadline: 15-10-2014
  Grant amount: max. 2,5 mil. €
  Budget: €33,600,000
  Duration: max. 60 months (5 years)

  CZ:
  Program: Horizont 2020; aktivita: „Šíření excelence a podpora účasti”
  Vyhlášení: 11. prosince 2013
  Uzávěrka: 15. října 2014, 17 hodin
  Způsobilé výdaje: max. 2,5 mil. eur (100% financování)
  Alokace výzvy: 33,6 mil. eur
  Oprávnění žadatelé: univerzity a výzkumné organizace
  Délka projektu: max. 60 měsíců (5 let)
  Cíl projektu: překonání rozdílů v inovačním potenciálu evropských zemí a zajištění větší účasti v rámcových programech (RP) států, jejichž účast v RP je podprůměrná, prostřednictvím ERA Chair.

  ERA Chair = špičkový vědec s manažerskými vlohami, jakékoli národnosti (i české, i mimo EU) v kategorii R3 (Established Researcher) nebo R4 (Leading Researcher), 100% úvazek.

  Nástroj projektu: Univerzity / výzkumné organizace nabídnou pracovní místa špičkovým vědcům nebo manažerům výzkumu, kteří dokáží zvýšit úroveň těchto institucí a získat další kvalitní zaměstnance a finanční prostředky z jiných zdrojů, například z prostředků EU pro financování výzkumu nebo regionálních fondů. Vědec vybraný transparentním mezinárodním tendrem kolem sebe vytvoří prvotřídní výzkumný tým, který bude provádět výzkum v nejrůznějších oblastech a řídit pracoviště v organizaci.

  Úlohou tohoto týmu je uskutečnit zásadní kvalitativní posun celé instituce, případně vznik anebo rozvoj vědního oboru s významným dopadem nejen na spolupracující instituce, ale i na celý region.

  Finanční prostředky jsou určeny na plat pro ERA Chair, jeho tým a na cestovné. Prostředky na ERA Chairs nejsou zdroji pro výzkumný projekt ani na vybavení instituce. Ty musí zajistit sama instituce z vlastních, regionálních, státních či EU zdrojů.

 5. Reply

  CZECH – FRENCH RESEARCH PROJECTS – CALL FOR PROPOSALS FOR JOINT RESEARCH PROJECTS 2015-2016
  Česko – francouzské výzkumné projekty – Výzva k podávání návrhů společných výzkumných projektů 2015 – 2016
  http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-francouzskeho-1

  Objective:
  Accept the proposals for joint Czech-French research projects in all fields of science. Priority will be given to projects with themes that relate to the Framework Programme for Research, Development and Innovation HORIZON 2020th Proposal for a joint research project must be classifiable as a basic research project proposal.
  Přijímají se návrhy společných česko-francouzských výzkumných projektů ze všech vědních oblastí. Priorita bude dána projektům s tématy, která souvisí s rámcovým programem pro výzkum, vývoj a inovace HORIZON 2020. Návrh společného výzkumného projektu musí být klasifikovatelný jako návrh projektu základního výzkumu.

  Cílem aktivity MOBILITY je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.

  Podpora projektů v rámci aktivity MOBILITY spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí, kdy vysílající strana hradí náklady na dopravu řešitele projektu do místa jeho pobytu ve státě přijímající strany a zpět a přijímající strana jeho pobytové náklady (ubytování, stravné, kapesné).

  V rámci aktivity MOBILITY není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech, pokud účast na těchto setkáních přímo nesouvisí s řešením společného výzkumného projektu.

  V rámci aktivity MOBILITY budou podporovány:
  pouze krátkodobé výměnné pobyty – 2 zahraniční cesty o celkové délce trvání 20 dní ročně

  Announcement: March 15, 2014
  Deadline: July 31, 2014
  Duration: usually 24 months (from 1 January 2015 to 31 December 2016)
  Grant amount: up to 64 000,– CZK / year
  Completion of the project, not later than December 31, 2016

 6. Reply

  COFUND – CO-FUNDING OF REGIONAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL PROGRAMMES
  http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-cofund-2014.html

  Objective:
  The COFUND scheme aims at stimulating regional, national or international programmes to foster excellence in researchers’ training, mobility and career development, spreading the best practices of Marie Skłodowska-Curie actions.
  This will be achieved by co-funding new or existing regional, national, and international programmes to open up to, and provide for, international, intersectoral and interdisciplinary research training, as well as transnational and cross-sectoral mobility of researchers at all stages of their career.

  Deadline: 2014-10-02

 7. Reply

  EURIPIDES²
  http://www.euripides-eureka.eu/

  Objective:
  EURIPIDES² is an association gathering more than 20 members (LEs, SMEs and Research Institutes based in nine European countries). These members form the Board and meet twice a year. The Board is supported by the Steering Committee, the Technical Evaluation Committee (TEC) for the project assessment and monitoring and the Scientific Innovation Advisory Board (SIAB) for the strategy implementation.

  Deadline Date: next application deadline 2014-09-23

 8. Reply

  EUREKA – calls for projects
  https://www.eurostars-eureka.eu/

  Objective:
  Eurostars is a programme that supports research-performing small and medium enterprises, which develop innovative products, processes and services, to gain competitive advantage. Eurostars does this by providing funding for transnational innovation projects; the products of which are then rapidly commercialized.

  Deadline Date: next application deadline 2014-09-11

 9. Reply

  VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-RAKOUSKÝCHVÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2015-2016
  CALL FOR PROPOSALS JOINT CZECH-AUSTRIAN RESEARCH PROJECTS FOR THE PERIOD 2015-2016
  http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-rakouskych-5

  Objective:
  Přijímají se návrhy společných česko-rakouských výzkumných projektů ze všech vědních oblastí. Návrh společného výzkumného projektu musí být klasifikovatelný jako návrh projektu základního výzkumu.
  Accept the proposals for joint Czech-Austrian research projects in all fields of science. Proposal for a joint research project must be classifiable as a basic research project proposal.

  Cílem aktivity MOBILITY je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.

  Podpora projektů v rámci aktivity MOBILITY spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí, kdy vysílající strana hradí náklady na dopravu řešitele projektu do místa jeho pobytu ve státě přijímající strany a zpět a přijímající strana jeho pobytové náklady (ubytování, stravné, kapesné). V rámci aktivity MOBILITY není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech, pokud účast na těchto setkáních přímo nesouvisí s řešením společného výzkumného projektu.

  Within MOBILITY will be supported:
  short-term stays of 1 – 15 days
  long-term stays of 1 – 3 mounths

  Announcement: March 1, 2014
  Deadline: May 30, 2014
  Duration: usually 24 months (from 1 January 2015 to 31 December 2016)
  Grant amount: up to 100 000, – CZK / year
  Completion of the project, not later than December 31, 2016

 10. Reply

  EEA and Norway Grants Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme
  http://www.dzs.cz/cz/norske-fondy-a-fondy-ehp/vyzva-f/

  Objective:
  The Scholarship Programme is a programme of the EEA and Norway Grants. The main aim of the programme is to reduce socio-economic disparities in Europe and to strengthen bilateral relations between the donor states (Iceland, Liechtenstein and Norway) and the Czech Republic.
  The Scholarship Programme aims at enhancing human capital and knowledge base in the Czech Republic and supports cooperation between Czech educational institutions and educational institutions in the donor states. The Centre for International Cooperation in Education (DZS) is the Programme Operator of the Scholarship Programme.

  Deadline: 2014-04-17

 11. Reply

  Small Grants – Visegrad Fund
  http://visegradfund.org/grants/small_grants/

  Objective:
  With the exception of cross-border projects, entities from at least three Visegrad Group (V4) countries (the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia) must be involved (e.g. a V4 organizer and at least two V4 partners). It is advised, however, to include partners from all V4 countries. Any organization or natural per­son in the world (with the exception of institutions directly funded from state budgets) is eligible for the fund­ing provided that the proposed project has “Visegrad” features (for inspiration please see previously awarded grants).

  Deadline Date: 2014-06-01

 12. Reply

  Visegrad+ Western Balkans – Visegrad Fund
  http://visegradfund.org/grants/visegrad_plus/

  Objective:
  The International Visegrad Fund is hereby announcing a call for proposals for projects Visegrad+
  grant projects that will facilitate transfer of know-how between non-governmental and civil
  society organizations (NGOs/CSOs) in the Visegrad Group and the Western Balkans (Albania,
  Bosnia and Herzegovina, Kosovo,i Macedonia, Montenegro and Serbia). The projects must
  adhere to one or more of the following priorities: Rule of Law and Fundamental Right, Good
  Governance, Regional Cooperation, EU Approximation, or Environment and Sustainable
  Development

  Deadline Date: 2014-04-15

 13. Reply

  Visegrad Strategic Program
  http://visegradfund.org/grants/strategic_grants/

  Objective:
  The aim of the Visegrad Strategic Program (Strategic Grants) is to support long-term projects of strategic character that link institutions of all four Visegrad Group countries. The projects must adhere to at least one of the priorities defined by the Conference of Ministers for the given year (see below). The priorities adhere to the priorities of the given Presidency of the Visegrad Group.

  Deadline Date: 2014-04-15

 14. Reply

  The EU Framework Programme for Research and Innovation – Horizon 2020
  http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

 15. Reply

  Call for proposals for common Czech-Austrian research projects for the period 2015-2016
  http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-rakouskych-5

  Objective: The aim of the visit is to help establish contacts and develop cooperation between institutions active in the field of research and development in partner countries, through support for mobility of researchers working together to solve international basic research projects.

  Deadline Date 2014-05-30

 16. Reply

  Individual Fellowships – IF
  Akce Marie Curie-Skłodowské – Individual Fellowships
  http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2014.html

  Objective:
  The goal of Individual Fellowships is to enhance the creative and innovative potential of experienced researchers wishing to diversify their individual competence in terms of skill acquisition at multi- or interdisciplinary level through advanced training, international and intersectoral mobility.
  Individual Fellowships provide opportunities to acquire and transfer new knowledge and to work on research in a European context (EU Member States and Associated Countries) or outside Europe. The scheme particularly supports the return and reintegration of researchers from outside Europe who have previously worked here. It also develops or helps to restart the careers of individual researchers that show great potential, considering their experience.

  CZ – Cílem je podpořit další vzdělávání a profesní růst výzkumných pracovníků formou mezinárodní mobility (vč. možnosti krátkodobých „secondmentů” do soukromého sektoru). V rámci IF existují dva typy grantů – tzv. European Fellowship (hostitelská instituce se musí nacházet v členské zemi EU nebo zemi přidružené k H2020) a Global Fellowship (žadatel vyjíždí nejprve na 1-2 roky mimo Evropu, tj. mimo členskou zemi EU nebo zemi přidruženou k H2020, a poté následuje povinná, roční návratová fáze na instituci, která se musí nacházet v členské zemi EU nebo zemi přidružené k H2020).

  Announcement: March 15, 2014
  Deadline: 2014-09-11
  Budget: €240,500,000

 17. Reply

  Czech – Argentine research projects – Call for proposals for joint projects 2015 – 2016
  http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/vyzva-1?lang=1&ref=m&source=email

  Objective:
  The aim of the visit is to help establish contacts and develop cooperation between institutions active in the field of research and development in partner countries, through support for mobility of researchers working together to solve international basic research projects.

  Deadline Date: 2014-05-15

 18. Reply

  HORIZON 2020
  CALL FOR NANOTECHNOLOGIES, ADVANCED MATERIALS AND PRODUCTION
  Industrial Leadership – Leadership in enabling and industrial technologies

  Networking of SMEs in the nano-biomedical sector
  http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmp-csa-2014.html
  Deadline date: 2014-05-06

  Coordination of EU and international efforts in safety of nanotechnology
  http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2520-nmp-27-2014.html
  Deadline date: 2014-05-06

  Open access pilot lines for cost-effective nanocomposites
  http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2480-nmp-01-2014.html
  Deadline date: 2014-05-06

  Materials solutions for use in the creative industry sector
  http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2513-nmp-18-2014.html
  Deadline date: 2014-05-06
  Deadline Stage 2: 2014-10-07

  ERA-NET on Materials (including Materials for Energy)
  http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmp-era-net-2015.html
  Deadline date: 2015-03-26

  Societal engagement on responsible nanotechnology
  http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmp-csa-2015.html
  Deadline date: 2015-03-26

  Integration of novel nano materials into existing production lines
  http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmp-pilots-2015.html
  Deadline date: 2015-03-26

  Manufacturing and control of nanoporous materials
  http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2530-nmp-03-2015.html
  Deadline date: 2015-03-26

  Materials for severe operating conditions, including added-value functionalities
  http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2505-nmp-19-2015.html
  Deadline date: 2015-03-26
  Deadline Stage 2: 2015-09-08

 19. Reply

  MARIE SKŁODOWSKA-CURIE RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE (RISE)

  http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-rise-2014.html

  Objective:
  The RISE scheme will promote international and inter-sector collaboration through research and innovation staff exchanges, and sharing of knowledge and ideas from research to market (and vice-versa) for the advancement of science and the development of innovation.

  Deadline Date 2014-04-24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.