CZ projects

6 Comments

 1. Reply

  TA ČR – DELTA – první veřejná soutěž podpora česko-vietnamské spolupráce
  http://tacr.cz/index.php/cz/?option=com_content&view=article&id=319

  První veřejná soutěž programu DELTA je zaměřena na podporu česko-vietnamské spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji. Cílem programu je zvýšit množství konkrétních výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v oblastech, v nichž existuje shoda se zahraničním partnerem, které budou úspěšně zavedeny do praxe a posílí tak konkurenceschopnost České republiky, a to podporou bilaterální, případně multilaterální spolupráce špičkových českých a zahraničních účastníků. Program DELTA zlepší přístup týmů z České republiky k mezinárodním znalostem a know-how, zahraničním výzkumným kapacitám a usnadní pronikání na zahraniční trhy.

  V programu DELTA mohou být podporovány pouze projekty, které odůvodněně předpokládají dosažení alespoň jednoho z následujících druhů výsledků (kategorizace dle rejstříku informací o výsledcích):

  P – patent
  Z – poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno
  F – výsledky s právní ochranou – užitný vzor, průmyslový vzor
  G – technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek
  N – certifikovaná metodika, léčebný postup, památkový postup, specializovaná mapa s odborným obsahem
  R – software

  Vyhlašovatel: Technologická agentura ČR
  Vyhlášení: 9. června 2014
  Uzávěrka: 28. srpna 2014
  Způsobilé výdaje: max. 25 mil. Kč na projekt pro uchazeče z ČR
  Alokace: 10 mil. Kč pro první rok řešení
  Zahájení projektu: nejdříve od 1. 1. 2015, nejpozději od 1. 6. 2015
  Délka projektu: min. 12 měsíců, max. 36 měsíců
  Ukončení projektu: nejpozději 31. 5. 2018

 2. Reply

  VYHLÁŠENÍ 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU EPSILON
  http://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-epsilon.html
  Podprogram 2 – Energetika a materiály

  Technologická agentura ČR informuje uchazeče, že 1. veřejná soutěž programu EPSILON bude vyhlášena dne 5. května 2014.
  Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON.
  Struktura návrhu projektu bude vycházet z aktualizovaného návrhu projektu 4. veřejné soutěže programu ALFA, s ohledem na specifika daná programem EPSILON. Vzhledem k této skutečnosti se uchazeči budou moci s dostatečným předstihem připravit na podávání návrhů projektů do 1. veřejné soutěže programu EPSILON.

  Program EPSILON je zaměřen zejména na zlepšení pozice českého a v globálním kontextu i evropského průmyslu pomocí podpory projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách, zejména v těchto prioritních oblastech:
  – Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech
  – Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů
  – Prostředí pro kvalitní život

  Program EPSILON je rozdělen do 3 podprogramů:
  – Znalostní ekonomika
  – Energetika a materiály
  – Životní prostředí

  Vyhlášení: 6. května 2014
  Uzávěrka: 30. června 2014
  Způsobilé výdaje: max. 3 mil. EUR na projekt
  Alokace: 500 mil. Kč pro první rok řešení
  Zahájení projektu: nejdříve od 1. 1. 2015, nejpozději od 1. 6. 2015
  Délka projektu: max. 48 měsíců
  Ukončení projektu: nejpozději 31. 5. 2019

 3. Reply

  Grantová agentura ČR – Vyhlášení veřejné soutěže – JUNIORSKÉ PROJEKTY
  http://www.gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-juniorske-projekty/

  Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu juniorských projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2015.
  Veřejná soutěž je vyhlašována na podporu juniorských grantových projektů, tj. projektů základního výzkumu, jejichž budoucí řešitel (navrhovatel) může být jen pracovník působící v oblasti základního výzkumu, který v roce vyhlášení veřejné soutěže dosáhl věku nejvýše 35 let a k datu ukončení soutěžní lhůty řádně ukončil doktorské studium, přičemž od ukončení jeho doktorského studia uplynulo nejvýše 8 let. Zároveň musí navrhovatel absolvovat ke dni ukončení soutěžní lhůty alespoň šestiměsíční nepřetržitou postdoktorskou vědeckou stáž mimo území ČR.

  Návrhy projektů je možné podávat do 9. dubna 2014.

 4. Reply

  Grantová agentura ČR – Vyhlášení veřejné soutěže – MEZINÁRODNÍ PROJEKTY
  http://www.gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-mezinarodni-projekty-3/

  Soutěž na mezinárodní (bilaterální) projekty je vyhlášena ve spolupráci s
  Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
  National Research Foundation of Korea (NRF)
  National Science Council of Taiwan (NSC)

  Info:
  V rámci skupiny mezinárodních projektů spojují poskytovatelé obou zemí své úsilí a prostředky k podpoře společných projektů umožňujících zapojení vědeckých týmů svých zemí do mezinárodní spolupráce v rámci interdisciplinárních a perspektivních témat a směrů současné vědy.

  Návrhy projektů je možné podávat do 9. dubna 2014.

 5. Reply

  Grantová agentura ČR – Vyhlášení veřejné soutěže – STANDARDNÍ PROJEKTY
  http://www.gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-standardni-projekty-3/

  Grantovým projektem v rámci Standardních projektů se rozumí projekt v základním výzkumu, ve kterém uchazeč stanovuje sám cíle a způsoby řešení, a to ve vědních oborech vymezených Statutem Grantové agentury České republiky:
  a) technické vědy;

  Návrhy projektů je možné podávat do 9. dubna 2014.

 6. Reply

  Grantová agentura ČR – Výzva k podání česko-rakouských projektů v základním výzkumu
  http://www.gacr.cz/mezinarodni-aktivity/rakousko/

  Rakouská agentura pro vědu / The Austrian Science Fund (FWF) a Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašují společnou výzvu na podávání bilaterálních česko-rakouských projektů základního výzkumu. Společný mezinárodní projekt musí vykazovat prvky opodstatněné spolupráce mezi oběma týmy, přidanou vědeckou hodnotu společného výzkumu, vědecká práce obou výzkumných týmů musí být úzce propojena. Navrhované projekty budou hodnoceny na základě Lead Agency (LA) principu.

  Konec soutěžní lhůty: 12. února 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.