Activity

 • Stanislav Rusz posted an update 6 years, 8 months ago

  Projekt VaV “Pre-seed -Materiály IA3”
  Řešitelé, kteří se zúčastnili projektu ESF VaV “Nanotým VŠB – TU Ostrava” úspěšně dokončili koncem roku 2015 navázující projekt VaV “Pre-seed -Materiály IA3” s názvem Technologie výroby pásu plechu s ultra jemnozrnnou strukturou. Byly vyprojektovány a vyrobeny tvářecí nástroje s novou geometrií, které významně zefektivnily tvářecí proces. Nové geometrie tvářecích nástrojů umožňují dosáhnout podstatně vyššího stupně přetvoření materiálů a tímto i nárůstu mechanických vlastností u ověřovaných materiálů. Dosažené výsledky mají značný význam pro průmyslovou praxi.
  Projects R & D “Pre-seed Materials IA3”
  Investigators who attended the ESF project R & D “Nanotým VSB – TUO” successfully completed at the end of 2015, up projects R & D “Pre-seed Materials IA3” with topic “Technology of production of a strip of sheet with ultra- fine grain structure”. They were designed and manufactured forming tools with a new geometry that significantly streamline the process of forming. By new geometry of forming tools as possible to achieve significantly higher degree of deformation of materials and thus also increase the mechanical properties of verified materials. The results achieved are very important for industrial practice.
  Projekt Visegrad Fund (studentské a doktorské stáže)
  Ve studijním roce 2015-16 je na VŠB – TU Ostrava, Fakultě strojní, Katedře mechanické technologie úspěšně řešen projekt z „Vyšehradského fondu” s názvem “Mechanical properties improvement of aluminium alloys by connection of severe plastic deformation with heat treatment” panem Mgr.Inz. Przemyslawem Snopińskim z Technical Univesrity of Gliwice.
  The project Visegrad Fund (students and doctoral internship)
  In the academic year 2015-16 at the VSB – TU Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Mechanical Technology is successfully solves the project of the Visegrad Fund by Mr. Mgr.Inz. Przemysław Snopińskim of the Technical Univesrity of Gliwice called “Improvement mechanical properties of aluminum alloys by connection of severe plastic deformation with heat treatment”.
  Projekt Visegrad Fund (studentské a doktorské stáže)
  Ve studijním roce 2015-16 je na Technical University of Gliwice je úspěšně řešen projekt z „Vyšehradského fondu” s názvem “Grain Refinement of Selected Mg Alloys After the ECAP Process” panem Ing. Ondřejem Hilšerem (účastník projektu ESF ”Nanotým VŠB – TU Ostrava z řad studentů).
  The project Visegrad Fund (students and doctoral internship)
  In the academic year 2015-16 at the Technical University of Gliwice is successfully solved the project of “VisegradFund” called “Grain Refinement of Selected Mg Alloys After the ECAP Process by Mr. Ing. Ondrřej Hilšer (ESF project participant “Nanotým VSB – TU Ostrava among students).

  Mezinárodní vědecká konference METAL 2016
  Problematika nové metody výroby ultra-jemnozrnných materiálů byla prezentována formou posteru a článků na významné mezinárodní konferenci „METAL 2016” v Brně. Ze strany účastníků conference byl projeven značný zájem o dosažené výsledky u zkoušených materiálů (oceli, slitiny neželezných kovů).
  International scientific conference METAL 2016
  The issue of new methods of producing ultra-fine-grained materials was presented as a poster, and articles on important international conference “METAL 2016” in Brno. By the conference participants was expressed considerable interest in the achievements of the examined materials (steel, non-ferrous metals).